Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Osoby powołane w skład Rady Nadzorczej VI kadencji nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spośród składu Rady Nadzorczej trzech członków, w tym dwóch członków Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w zasadach ładu korporacyjnego - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, a także Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przewodniczący Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i  badania sprawozdań finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.


 • W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

  • Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Michał Kołosowki
  • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Wojciech Stajkowski
  • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski
 • W skład Komitetu Zrównoważonego Rozwoju zostali powołani:

  • Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jan Mikołuszko
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej - Beata Maria Skowrońska  
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Paweł Markowski
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski

Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Unibep S.A. w składzie przedstawionym wpowyżej funkcjonuje od dnia 27 stycznia 2023 r. Wcześniej - od czerwca 2017 roku - prócz ww. osób członkiem Rady Nadzorczej był Pan Dariusz Marian Kacprzyk. 26 stycznia 2023 r. Pan Dariusz Marian Kacprzyk zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Unibep SA ze skutkiem od dnia 27 stycznia 2023 r. 

Więcej w raporcie Rb 7/2023.  

Od czerwca 2017 roku do 27 stycznia 2023 r. kobiety stanowiły ok. 14% składu Rady Nadzorczej. PO 27 stycznia kobiety stanowią ok. 17 % składu.

O zmianach w Radzie Nadzorczej Spółka informuje na bieżąco raportami giełdowymi.