Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Osoby powołane w skład Rady Nadzorczej VI kadencji nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spośród składu Rady Nadzorczej trzech członków, w tym dwóch członków Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w zasadach ładu korporacyjnego - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, a także Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przewodniczący Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i  badania sprawozdań finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.


 • W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

  • Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Michał Kołosowki
  • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Wojciech Stajkowski
  • Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski
 • W skład Komitetu Zrównoważonego Rozwoju zostali powołani:

  • Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jan Mikołuszko
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej - Beata Maria Skowrońska  
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Paweł Markowski
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jarosław Mariusz Bełdowski
  • Członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej – Jakub Marek Karnowski

Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej

21 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unibep SA podjęło uchwały w przedmiocie odwołania dotychczasowego składu Rady Nadzorczej spółki VI kadencji oraz wyboru - z tym samym dniem - Rady Nadzorczej spółki na VII kadencję w niezmienionym składzie.

Wobec powyższego od 21 czerwca nowa Rada Nadzorcza będzie pracować w następującym składzie: 

 • Jan Mikołuszko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Beata Maria Skowrońska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Wojciech Jacek Stajkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Jarosław Bełdowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Jakub Marek Karnowski – Członek Rady Nadzorczej

Więcej w raporcie Rb 55/2023.

Od czerwca 2017 roku do 27 stycznia 2023 r. kobiety stanowiły ok. 14% składu Rady Nadzorczej. PO 27 stycznia kobiety stanowią ok. 17 % składu.

O zmianach w Radzie Nadzorczej Spółka informuje na bieżąco raportami giełdowymi.