Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Unibep S.A., służącym do realizacji uprawnień akcjonariuszy. Walne Zgromadzenia Spółki przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Unibep S.A. przy jednoczesnym uwzględnieniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Poprzez walne zgromadzenia akcjonariusze realizują swoje prawa korporacyjne. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki oraz zastrzeżone do jego właściwości przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu reguluje "Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Unibep S.A.." Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad.