Intencją Zarządu Unibep S.A. (Spółka) jest rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu - po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki - wypłaty dywidendy w wysokości od 20% do 50% skonsolidowanego zysku netto ujawnionego w sprawozdaniu finansowym Grupy Unibep za dany rok obrotowy.

Zarząd Spółki dąży do maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu bezpieczeństwa. Polityka dywidendowa Spółki zakłada zamiar stabilnego realizowania przez Unibep S.A. w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Spółką i Grupą Unibep.

pdfPolityka dywidendowa Unibep SA