Grupa unibep

G - Ład korporacyjny

G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance)

Kodeks postępowania w Grupie Unibep

Kodeks postępowania wyznacza obowiązujące we wszystkich spółkach Grupy Unibep standardy biznesowe i wzorce postępowania w relacjach z partnerami biznesowymi i relacjach wewnętrznych. W swoich działaniach opieramy się na trzech wartościach: wiedzy, pasji i zaufaniu. Wartości te stanowią podstawę do transparentnej i uczciwej działalności prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami. Jakość prowadzonych działań i wytwarzanych dóbr jest wynikiem współpracy w duchu tolerancji, równowagi, uczciwości, poszanowania praw człowieka i zapewnienia bezpieczeństwa. Kodeks postępowania w Grupie Unibep jest punktem wyjścia dla pozostałych regulacji w Grupie i współistnieje z nimi. Wszelkie inne polityki wewnętrzne Grupy uwzględniają zasady w nim zawarte.

Etyka w biznesie

Jako pracownicy Grupy Unibep jesteśmy świadomi znaczenia etyki biznesowej i konieczności jej przestrzegania w spółce notowanej na giełdzie. Staramy się, aby wszyscy pracownicy przyjmowali najlepsze wzorce w postępowaniu. Wierzymy, że korupcja i łapownictwo są elementami szerszego zjawiska, związanego z wartościami, etyką i uczciwością w biznesie. Tam, gdzie ludzie działają w oparciu o przejrzyste i powszechnie znane wartości etyczne, zagrożenie jest znacznie mniejsze. Dlatego tak ważne są cykliczne szkolenia kadry, podczas których przypominane i omawiane są obowiązujące procedury i instrukcje wewnętrzne.W Grupie Unibep funkcjonują następujące regulacje wewnętrzne, obejmujące obszar etyczny:

Zarządzanie zidentyfikowanymi ryzykami

Zarządzanie ryzykiem w Grupie Unibep realizujemy w odniesieniu do celów strategicznych i operacyjnych całej organizacji, jej poszczególnych spółek, oddziałów lub procesów organizacyjnych. Proces zarządzania ryzykiem, na każdym etapie, powinien być powiązany ze strategią, kulturą i strukturą organizacyjną, wewnętrznymi procesami, obowiązującymi politykami, standardami i procedurami, a także oczekiwaniami i celami. Ryzyka są na bieżąco monitorowane. W ramach procesu zarządzania ryzykiem, wszyscy nasi pracownicy są informowani i szkoleni, by działać odpowiednio z uwzględnieniem istniejących okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, a także rodzajów ryzyka mających wpływ na możliwość osiągnięcia postawionych celów biznesowych.

Odpowiedzialność przed klientami

Naszym głównym celem jest zadowolenie klientów. Dążymy do tego z uwzględnieniem wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych, dotyczących dostarczanych przez nas wyrobów i usług. Unibep SA przyjęła wymagania międzynarodowych norm ISO jako zbioru najlepszych, dostępnych i zalecanych praktyk prowadzenia działalności biznesowej w różnych aspektach społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa zarządza kwestiami środowiskowymi, bezpieczeństwem pracy, jakością realizacji obiektów budowlanych oraz produkowanych

wyrobów budowlanych, stosując wewnątrz organizacji wymagania norm ISO 9001, 14001, 45001 oraz normy PN-EN 13108-21 w postaci spójnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, poddanego niezależnej certyfikacji. Zakres certyfikowanej działalności określają poszczególne certyfikaty. Więcej informacji na temat posiadanych przez nas certyfikatów można znaleźć tutaj:

Zintegrowany System Zarządzania

Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Unibep SA poddajemy regularnym analizom z uwzględnieniem ryzyk. Wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie są monitorowane, nadzorowane i opisane w postaci wewnątrzfirmowych procedur, które są udostępnione pracownikom w intranecie. Instrukcje i zarządzenia odwołujące się do Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniają wymagania procedur należytej staranności. Potwierdzeniem naszych dążeń jest przyjęta przez Zarząd Unibep SA Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która wskazuje pracownikom priorytetowe traktowanie potrzeb klientów, ciągły rozwój kompetencji pracowników, skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska, postępowanie zgodne z obowiązującym prawem i normami etycznymi, a także współpracę z otoczeniem lokalnym. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania znajduje się tutaj: 

Zgodność z regulacjami

Wszelkie roboty i prace realizowane na naszych budowach są wykonywane zgodnie z wymaganiami prawa oraz wewnętrznymi wymogami i standardami BHP i ochrony środowiska Grupy Unibep. Na bieżąco monitorujemy akty prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, . prowadzimy rejestry i weryfikujemy zgodność firmy z wymaganiami prawa, prowadzimy przeglądy przestrzegania przepisów  na budowach oraz dokonujemy ocen zgodności z wymogami.

Łańcuch dostaw

Bardzo wiele zależy od naszych podwykonawców, dlatego wybieramy ich starannie, stosując również kryteria BHP i środowiskowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentach:

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2024  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam